excellent frac clip

Share Button

skifergas video

http://www.youtube.com/watch?v=QfqBjEml3zk&list=UUtap6FRdX6Sng-NICitL10w

Published on 16 May 2013

Energiselskabet Total har nu lov til Skiferboring I nordjylland. Ovnstrupvej 6, ved Brønden og Dybvad, Nabogrundenes genboer er flinke gode folk og de er meget bekymrede.

Krigen om folkets sympati (demokrati) er for alvor startet, med denne bevidste løgn:

“Jeg har mødt allierede, som kan rapportere, at Rusland, som en del af deres informations- og misinformations operationer, er aktivt involveret i såkaldte ngo’er – miljøorganisationer, som arbejder imod skifergas – for at bevare europæisk afhængighed af importeret russisk gas”, sagde Anders Fogh Rasmussen, i tale for tænketanken Chatham House i London.. – Dagen før Frederikhavns byråd på DK´s vejne sagde ja til at bore efter Skifergas.

Denne udtagelse giver politiet grund og mulighed for at bruge hele terrorlovgivningen i mod signe egne borgere, der protestere mod Skifergas undergrundssprængninger for at sikre vores grundvand, bla.

Vi skal mobilisere direkte protestaktion.
Men huske at slaget vindes ved at udstilde og tydeligøre Totals overgreb / farlighed, og politikernes løgne / naivitet og brutalitet via politi, over for befolkningen.

Del en hel del og undgå TOTALskaden

Naturvidenskabsmænd og kvinder:

Vi har brug for jer til omstillingen. Ingeniører vær ansvarlige.
Efter som næsten alle produkter er produceret ved anvendelse af olie og fossile brændstoffer, er disse vor civilisationsbære.
Derfor må og skal vi allerede NU sparre på den olie og de fossile brændstofsreserver vi har, mendes vi udvikler og omstiller vor civilisation, til en bæredygtig eksistens på planeten der ikke snylter på dens ressourcer og brænder det hele af på under 250 år.

Det er jo logik for Ingeniører at det skaber livstruende ubalance at brænde hele dinosaurustidens organiske materiale af på så kort tid.

Det er desværre ikke logik for økonomer og derfor er disse vor civilisations største trussel. Naturvidenskabsfolk bør ikke lokkes til så fordummende kortsyn!

Ingeniører vær ansvarlige, vi har brug for jer til omstillingen.
Bare fordi det er sjovt for en ingeniør eller geolog at prøve nye ting og det er godt for faget og mod arbejdsløsheden blandt faggrupperne, er Alun-skifergas med uran, jo ikke nødvendig vis godt for miljøet at få op til overfladen.

Vækst der belaster naturen skal stoppes og vi skal bruge vor forskning og teknologi til vedvarende og bæredygtige energiindsamlinger.

Klima og Energiminister Martin Lidegaar ku ha handlet efter sin holdning og stoppet Totals skiferudvindingsplaner i 2012.
Men det gjorde han ikke, for EU havde allerede uddelt liciteringer for hele europas undergrund til internationale energiselvskaber.
Gennem en ordning som de kalder “Åbne Døre”.

Ud over skifergas blir der boret og undersøgt på 32 lokaliteter i danmark for diverse mulige udnydtelser af landets undergrund.

Og det blir der ikke talt om i offentligheden, så det er der ikke en kæft der hved.
Pressen snorksover
-eller hvad sker der i disse år med “kommunikations-samfundet” ?
Er vi trilled fulstændig rundt på ryggen, som en skødehund, for den rå udnyttende industri ?!!

Frygtens realpolitik er demokratiets dødelige cancer.
Måske er jeg den eneste der ikke bare acceptere at vi lever i et skindemokrati ? -hvor finansmarkedet styre alt gennem lobbyisme og teknokrater og frygt/terror.

——————————————–
Translation by Google
The energy company Total has now allowed Shale Drilling In North Jutland. Ovnstrupvej 6 at the well and Dybvad, Other Basic agree opposite neighbors are nice good people and they are very concerned.

The war on the people’s sympathy (democracy) is really started with this deliberate lie:

“I’ve met allies who can report that Russia, as part of their information and disinformation operations that are actively involved in the so-called NGOs – environmental organizations working against shale gas – the maintenance of European dependence on imported Russian gas” , said Anders Fogh Rasmussen, in the case of the think tank Chatham House in London .. – the day before Frederikshavn City Council on DK’s snatches said yes to drill for Shale gas.

This selection gives the police reason and opportunity to use the entire terrorist legislation against signing own citizens who protest against Shale gas underground blasting to ensure our groundwater, blah.

We must mobilize direct protest action.
But remember that the battle is won by udstilde and tydeligøre Totals violence / dangerousness, and politicians’ lies / naivety and brutality by police against the people.

Share a good deal and avoid Total damage

Faculty Men and women:

We need you to conversion. Engineers be responsible.
After almost all products are produced using oil and fossil fuels, these are our civilization bear.
Therefore, and we must already NOW spar on oil and fossil fuel reserves we have, mendes we develop and realigns our civilization to a sustainable existence on the planet is not parasitic on its resources and burn it all off in less than 250 years.

It is the logic of Engineers that it creates life-threatening imbalance to burn the whole dinosaur future organic material in such a short time.

Unfortunately, it is not logic to economics and therefore these our civilization’s greatest threat. Scientists should not be lured into such stupidity shortsightedness!

Engineers be responsible, we need you to conversion.
Just because it’s fun for an engineer or geologist to try new things and it’s good for the profession and to combat unemployment among professional groups, is alum-shale uranium, do not need some good for the environment to get to the surface.

Growth that disturb nature must be stopped and we must use our research and technology for renewable and sustainable energy collection.

Climate and Energy Minister Martin Like yesterday ku ha acted on its position and stopped Totals shale mining plans in 2012.
But he did not, the EU had already awarded liciteringer for whole europe underground to international energy itself creates.
Through a system which they call “Open Doors”.

In addition to shale gas gets drilled and tested in 32 locations in Denmark for various possible udnydtelser of the country’s surface.

And it gets is not talked about in public, so it is not shit there hved.
The press snoring
or what happens in these years of “communication society”?
Are we trilled full insulation around on his back like a lap dog for the crude exploitative industry?!

Fear realpolitik of democracy deadly cancer.
Maybe I’m the only one who does not just accept that we live in a sham democracy? -where the financial market control everything through lobbying and technocrats and fear / terror.